بیشتر بدانید: تبخیر سطحی و عوامل مؤثر بر آن

تبخیر سطحی و عوامل مؤثر برآن
اگر چه گرما عامل مؤثری در سریع ترشدن سرعت تبخیر است ولی بدون گرما نیز تبخیر می تواند انجام شود که به آن تبخیر سطحی می گوئیم. ملکول های مایع در ضمن حرکت خود به ملکول های سطح ضربه می زنند. گاهی این ضربه می تواند نیروئی بیش از نیروی جاذبه ملکولی به ملکول سطحی وارد کند که باعث می شود ملکول سطحی آزاد شده به هوا بگریزد.
در تبخیر سطحی هر چه تعداد ملکول های هوا روی سطح مایع بیشتر باشد یا به عبارتی فشار هوا بالاتر باشد، احتمال اینکه ملکولی که از سطح مایع جدا شده پس از برخورد با ملکول های هوا به مـایع بـازگردد بیـشتر است.بنابرین فشار هوا یکی از عوامل مؤثر بر سرعت تبخیر سطحی است. در ارتفاعات که فشار هـوا کمتـر می شود سرعت تبخیر سطحی هم بیشتر است. باد نیز باعث می شود ملکول های هوا در سطح مایع حرکت کنند وبه این ترتیب احتمال برخورد ملکول مایع با ملکول های هوا را کمتر می کندو یا ملکول مایع را سریعتر از سطح مایع دور کند. وزش باد باعث سریعتر شدن سرعت تبخیر سطحی می شود و از عوامل موثر درآن است. گرما هم باعث افزایش سرعت ملکول های مایع می شود. ضربات برملکول های سطحی بیشتر و محکم تر می شود وتبخیر را سریع تر می کند. گرما نیز از عوامل موثر بر تبخیر می باشد.

نظرات بسته شده است.

مطالب مرتبط