فعالیت گروهی: ماده‌ی خالص (تهیه لیستی از ترکیب‌ها و…)

تهیه‌ی لیستی از ترکیب‌ها و عنصرها
نمونه هایی از ترکیبات و عناصر را که می شناسند، بصورت جدول زیر تهیه کرده و به کلاس بیاورید.
 

ترکیب عنصر
فلز نافلز
 آب
کربن‌دی‌اکسید
 آهن اکسیژن

 

نظرات بسته شده است.

مطالب مرتبط