سوال: اندازه گیری نیرو و جرم

۱- اگر از فضانوردانی که برروی کره ی ماه راه رفته اند، بپرسیم که راه رفتن روی زمین و روی کره ی ماه را با هم مقایسه کنند، احتمالا خواهند گفت که راه رفتن روی کره ی ماه آسان تر است. با توجه به مفهوم جرم و وزن علت را توضیح دهید؟

۲- اگر از شما بپرسند که بلند کردن وزنه ی ۲۰ کیلو گرمی راحت تر است یا وزنه ی ۵۰ کیلو گرمی، حتما خواهید گفت: وزنه ی ۲۰ کیلو گرمی با توجه به این که جاذبه ی زمین بر تمام اجسام وارد می شود، توضیح دهید که چرا برای بلند کردن وزنه ی ۵۰ کیلو گرمی باید نیروی بیش تری وارد کنیم؟

۳- طنز زیر را بخوانید و به پرسش آن پاسخ دهید:
روزی آقای رضازاده درجلسه پرسش و پاسخ دانش آموزان کلاس اول راهنمایی به دعوت مسئول ورزش آن مدرسه حضور یافت و برای آن ها از شیوه کار خود توضیح می داد. ناگهان دانش آموزی از آقای رضازاده درخواست کرد که با او در مسابقه ای شرکت کند. اما ایشان با لبخندی سؤال کردند: پسرم وزن شما چقدر است دانش آموز پاسخ داد: آقا ۲۰۰ نیوتن. آقای رضازاده گفتند: بنابراین می باید حسابی رژیم بگیرم تا وزن خود را اندازه ی شما کنم تا مسابقه عادلانه برگزار شود . ناگهان دانش آموز فکری به خاطرش رسید و گفت آقا کاری نداره کافیه من مسابقه را در کره ی ماه برگزار کنم ولی شما همین جا روی زمین.
استنباط شما از پیشنهاد دانش آموز چیست؟

۴- رضا با یک فنر و چند وزنه، آزمایشی در سه مرحله انجام داد که شکل هر مرحـله را در زیر می بینید. تفسیر خود را از این شکل بنویسید.

 

5- در شکل های زیر جرم جعبه در آزمایش اول بیش تر از جرم جعبه در آزمایش دوم است. توضیح دهید در کدام آزمایش نیروسنج عدد بیش تری را نشان می دهد.
( جنس جعبه ها وسطح آزمایش در هر دو آزمایش یکسان است)


۶- واحد اندازه گیری جرم …………….. است. (نیوتون- کیلوگرم)

۷- وزن کدامیک از اجسام زیر یک نیوتن است؟
الف: ۱۰۰ گرم        ب: ۱۰ گرم        ج: ۱۰۰۰گرم        د: ۱ کیلوگرم

۸- وزن یک جسم به جرم ۱۵ کیلوگرم چند نیوتن است؟
الف: ۱۵ نیوتن        ب: ۱۵۰ نیوتن        ج: ۵/۱ نیوتن        د: ۱۵۰۰ نیوتن

۹- وزن جسم ۱۰ کیلوگرمی بیشتر است یا جسم ۱۵ کیلوگرمی؟ چرا؟

۱۰- با توجه به جدول زیر پیش بینی کنید که جرم و وزن یک جسم ۲۰ کیلوگرمی در سطح ماه چقدر است؟ (در جدول بنویسید)
 

جرم جسم در سطح زمین  وزن جسم در سطح زمین  جرم جسم در کره ماه  وزن جسم در کره ماه

۱۰ کیلوگرم
۲۰ کیلوگرم

 ۹۸ نیوتن
………………
 ۱۰ کیلوگرم
……………..
 ۱۶ نیوتن
………………

۱۱- چه موقع جسم در حالت بی وزنی قرار می گیرد؟

۱۲- واحد نیرو را نام برده و آنرا تعریف کنید.

۱۳- اگر قلاب نیروسنجی را به هریک از دو وزنه زیر وصل کرده و هر یک را بلند کنیم:
 

الف) در کدام حالت فنر بیشتر کشیده می شود؟
ب) در هر مورد نیروسنج چه عددی را نشان می دهد؟ (حدوداّ)
 

۱۴- اگر از فضانوردانی که برروی کره ی ماه راه رفته اند، بپرسیم که راه رفتن روی زمین و روی کره ی ماه را با هم مقایسه کنند، احتمالا خواهند گفت که راه رفتن روی کره ی ماه آسان تر است. با توجه به مفهوم جرم و وزن علت را توضیح دهید؟

۱۵- تعدادی گلوله ی فلزی توپر، که جنس و چگالی آنها یکسان می باشد، در حالت های مختلف قرار گرفته است. نیروی جاذبه در کدام حالت بیش تر است؟

۱۶- این شکل یک سیب را که درحال افتادن به زمین است،نشان می دهد. درکدام یک از سه موقعیت نشان داده شده،نیروی جاذبه بر روی سیب اثر می کند؟
الف) فقط ۲        ب) فقط ۱و۲
ج) فقط ۱و۳        د) ۱و۲و۳

 

۱۷- اگر روی تپه ای یک بار به طرف بالای سطح شیب دار وباردیگر به طرف پایین سطح شیب دارشروع به دویدن کنیم، چنانچه بخواهیم یکباره بایستیم، ایستادن در کدام حالت مشکل تر است؟ چرا؟

۱۸- برای اندازه گیری جرم از …………… استفاده می شود. (نیروسنج- ترازو)

۱۹- هر چه جرم جسم بیشتر باشد وزن آن جسم …………….. است.

۲۰- جرم یک ماده به ………………….. آن ماده و ……………….. هر ذره بستگی دارد

۲۱- بین گرم و کیلوگرم چه رابطه ای وجود دارد؟
الف: یک گرم یک صدم کیلوگرم است.        ب: یک گرم یک دهم کیلوگرم است.
ج: یک گرم یک هزارم کیلوگرم است.        د: یک کیلوگرم ۱۰۰ گرم است.

۲۲- جرم یا وزن کدامیک همواره ثابت است؟ توضیح دهید.

۲۳- شخصی از سطح زمین به قله کوه می رود:
الف) جرم شخص چه تغییری می کند؟ (……………………)
ب) وزن شخص چه تغییری می کند؟ (……………………)
ج) در هر مورد علامت را توضیح دهید.

۲۴- دبیر علوم از بچه ها خواست تا در منزل جرم یک عدد لوبیا را با ترازوی آشپزخانه تعیین کنند. الهام وقتی به خانه رسید یک عدد لوبیا را روی کفه ی ترازو گذاشت ولی عقربه ترازو هیچ تغییری نکرد او نگران شد. آیا شما می توانید به او کمک کنید تا مشکل خود را حل کند؟ لطفاّ روش کار روا توضیح دهید.

۲۵- یک لیوان محتوی یخ ۳۰۰ گرم جرم دارد. جرم این لیوان بلافاصله پس از آب شدن یخ ها چقدر خواهد بود؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

نظرات بسته شده است.

مطالب مرتبط