تکلیف: تغییر فیزیکی و شیمیایی

تغییرات فیزیکی و شیمیایی در گرم کردن قند
متن زیر یادداشت‌هایی است که گروه احسان به هنگام مشاهده گرم کردن تکه‌ای قند در لوله‌ی آزمایش نوشته‌اند. شما هم می توانید این آزمایش را انجام دهید. فیزیکی یا شیمیایی بودن هر مرحله را مشخص کنید.
الف) ابتدا ذوب می‌شود. ( )
ب) به رنگ قهوه‌ای در می‌آید .( )
پ) مقداری بخار آب تشکیل می‌شود. ( )
ت) بخار آب در بالای لوله به صورت قطره‌های مایع در می‌آید.( )
ث) در داخل لوله ماده‌ای سیاه رنگ، بی‌مزه و نامحلول در آب بر جای می‌ماند که زغال نام دارد.( )
ج) خواص فیزیکی قند و زغال (کربن) را مقایسه کنید.

خواص فیزیکی رنگ حالت قابلیت حل شدن در آب مزه
قند        
زغال        

بررسی ویژگی‌های اکسید گوگرد
۱- اکسید گوگرد خاصیت رنگ‌بری دارد. اگر گوگرد در حال سوختن را به ظرفی که یک گل رنگی در آن قرار دارد وارد کنیم گل شروع به بی رنگ شدن می‌کند.
۲- از اکسید گوگرد که نام شیمیایی آن گوگرد دی اکسید است به عنوان یک گندزدا برای از بین بردن برخی از میکروب‌های بیماری‌زا نیز استفاده می‌شود.
هر یک از این ویژگی‌ها جزء کدام دسته از خاصه‌های اکسید گوگرد است؟ فیزیکی یا شیمیایی؟ چرا؟


تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی اورانیوم
شکل زیر مدخلی از یک کتاب راهنمای شیمی را نشان می‌دهد.

این مدخل خواص فیزیکی و شیمیایی اورانیوم را بیان می‌کند و دارای راهنمایی است که مشخص می‌کند کدام جمله‌ها خواص فیزیکی و کدام شیمیایی است.
اما متاسفانه عنوان های راهنما پاک شده است.
(به جای علامت؟ در راهنمای موجود بنویسید که این راهنما مربوط خاصیت فیزیکی یا خاصیت شیمیایی است؟)


تشخیص تغییر فیزیکی و شیمیایی
شکل‌های زیر تغییر اتم‌های ماده در جریان یک تغییر را نشان می‌دهد:

الف- کدام تغییر(ها) تغییر فیزیکی می‌باشد؟
ب‌- کدام تغییر(ها) تغییر شیمیایی می‌باشد؟
ج‌- درنتیجه‌ی کدام تغییر خواص فیزیکی عوض شده است؟
د‌- درنتیجه‌ی کدام تغییر خواص شیمیایی عوض شده است؟
ه- در کدام تغییر حالت ماده عوض شده است؟
در هر مورد پاسخ خود را توضیح دهید.

نظرات بسته شده است.

مطالب مرتبط